• تماس با ما
 • راهنمای خرید
 • نقشه سایت
 • RSS
 • امروز: دوشنبه 23 تیر 1399
  http://urbanshop.ir/users/Virayesh-Galeb-7198
  دسته بندی محصولات
  بخش همکاران
  لینک دوستان
  بلوک کد اختصاصی

  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺷﻬﺮك ﺳﻌﺪﻳﻪ ﺷﻴﺮاز

  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺷﻬﺮك ﺳﻌﺪﻳﻪ ﺷﻴﺮاز دسته: سایر رشته ها
  بازدید: 23 بار
  فرمت فایل: pdf
  حجم فایل: 144 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 10

  ﭼﻜﻴﺪه اﻣﺮوزه ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاواﻧﻲ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪی، ﻛﻤﺒﻮد زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﻜﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ و ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از زﻣﻴﻦ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی ﻫﺎ ﺑﺪون

  قیمت فایل فقط 4,000 تومان

  خرید

  قیمت فایل فقط 4,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻬﺮك ﺳﻌﺪﻳﻪ ﺷﻴﺮاز،ﺷﻬﺮك ﺳﻌﺪﻳﻪ

  نظرات کاربران در مورد این کالا
  تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
  ارسال نظر