• تماس با ما
 • راهنمای خرید
 • نقشه سایت
 • RSS
 • امروز: دوشنبه 23 تیر 1399
  http://urbanshop.ir/users/Virayesh-Galeb-7198
  دسته بندی محصولات
  بخش همکاران
  لینک دوستان
  بلوک کد اختصاصی

  ارزیابی و مکانیابی مدارس مقطع راهنمایی با استفاده از GIS به روش AHP

  ارزیابی و مکانیابی مدارس مقطع راهنمایی با استفاده از GIS به روش AHP دسته: سایر رشته ها
  بازدید: 25 بار
  فرمت فایل: pdf
  حجم فایل: 1313 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 10

  ﭼﮑﯿﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﯾﮑﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻃﺮح ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد، ﺣﺠﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﮑﺎن ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ آوری، ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﻧﺘﺨﺎ

  قیمت فایل فقط 3,000 تومان

  خرید

  قیمت فایل فقط 3,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : ارزیابی و مکانیابی مدارس مقطع راهنمایی با استفاده از GIS به روش اهواز، مدارس، مکانیابی، تحلیل سلسله مراتبی

  نظرات کاربران در مورد این کالا
  تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
  ارسال نظر